Tutkimus/ Research

Väitöskirjatutkimuksessani käsittelin kinkyä affektiivisuuden, arjen ja yhteenkuuluvuuden tunteen kautta. Minua kiinnosti se, miksi suomalainen kinky-yhteisö on olemassa ja miksi se koetaan tärkeäksi. Teoreettisena taustana minulla olivat mm. kulttuurianalyysi, affektiteoria, yhteisö- sekä vapaa-ajan tutkimus. Tutkimukseni oli etnografista ja laadullista. Minulla ei ollut tarkoituksena luoda tilastollista dataa kinkystä, vaan pikemminkin saada esille kinkyjen ääni ja yksilöiden kokemuksia ja tuntemuksia siitä, mitä on olla kinky 2000-luvun alun Suomessa. Käytin lisäksi etnografisen fiktion menetelmää, jonka kautta toin omaa ns. hiljaista tietoa kinkystä mukaan tutkimukseeni luovan kirjoittamisen keinoin.

Väitöskirjani koostuu neljästä vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista. Artikkeleista kolme on julkaistu ja neljäs on parhaillaan vertaisarvioinnissa. Artikkelit ovat vapaasti luettavissa ja linkit niihin löytyvät CV-välilehdeltä. Väitöskirjani yhteenveto-osio puolestaan on vapaasti ladattavissa yliopiston julkaisuarkistosta.

Tutkimuksessani tarkastelin kinkyä

…affektiivisena kokemuksena:

 • Kuinka arjessa esiintyvät affektit (esim. yksinäisyyden kokemus) liittyvät kinkyn identiteetin ja yhteisön muodostumiseen?
 • Miksi kinky on merkittävä ja tärkeä asia kokijalleen?

…yhteenkuuluvuuden kokemuksena:

 • Miksi yhteisö on tärkeä kinkyille?
 • Mitkä seikat luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta kinkyjen välille?
 • Mikä on kinkytapahtumien merkitys kinky-yhteisön ja -identiteetin rakentamisessa?

…arjen kokemuksena

 • Mikä seikat luovat kokemuksen kinkystä identiteettinä, ja kuinka yksilöt kokevat stigman arkielämässään?
 • Kuinka kinky koetaan osana arkea, mutta myös arjesta irrottavana elementtinä?
 • Mitä voimme kinkyilmiötä yksilöiden kokemusten kautta tutkimalla ymmärtää ihmisten suhteesta seksuaalisuuteensa ja ar­keen laajemminkin?

…materiaalisena kokemuksena

 • Mitä symboli­sia ja affektiivisia merkityksiä kinkyyn liittyvillä välineillä, vaatteilla ja asusteilla on yksilöille?

Tutkimusaineistona minulla olivat teemakirjoitukset, joita kutsuin omaelämäkerrallisiksi teksteiksi, tai kinkyelämäkerroiksi. Keräsin tekstejä 2011 pro graduani varten ja lisäksi väitöskirjaani varten 2017. Lisänä minulla oli viiden henkilön haastattelut vuodelta 2009, jotka tein kandidatin tutkielmaani varten kinkybileistä ja 2020 keräämäni kuva-aineisto siitä, miten kinky näkyy ja toisaalta on piilotettu ihmisten kodeissa.

///

My PhD research interest was the Finnish kink community from the points of view of affect, belonging and everyday life. My theoretical background consisted of cultural analysis, affect theory, and community studies. My study was ethnographic and qualitative: I was not interested in compiling statistical data, but rather to learn individual experiences and feelings related to identifying as kinky. I also drew on my own experience in the community through self-reflection and ethnographic fiction.

My PhD dissertation consists of four peer reviewed articles. Three of them are published and the fourth is in peer review. All articles are available online and you can find the link on the CV-tab. The dissertastion synthesis can be downloaded on the university’s publication archive.

My dissertation covers topics such as:

 • What creates the sense of belonging in kink communities?
 • How are affects related to the formation of kink identity and the kink community?
 • What is the relationship of kink and everyday life?
 • In what ways are affects related to kink?
 • How are community and belonging important for kinky individuals?
 • What symbolic and affective meanings does materiality have with regard to kink?

My main research material were autobiographical writings, which I collected in 2011 and 2017. In addition, my research material cosisted of interviews about kink events conducted in 2009 and photographs collected in 2020 of how kink shows or is hidden in kinkster’s homes.