Tutkimus/ Research

Tutkimuksessani käsittelen kinkyä affektiivisuuden, arjen ja yhteenkuuluvuuden tunteen kautta. Minua kiinnostaa se, miksi suomalainen kinky-yhteisö on olemassa ja miksi se koetaan tärkeäksi. Teoreettisena taustana minulla ovat mm. kulttuurianalyysi, affektiteoria, yhteisö- sekä vapaa-ajan tutkimus. Tutkimukseni on etnografista ja kvalitatiivista (laadullista). Minulla ei ole tarkoituksena luoda tilastollista dataa kinkystä, vaan pikemminkin saada esille kinkyjen ääni ja yksilöiden kokemuksia ja tuntemuksia siitä, mitä on olla kinky 2000-luvun alun Suomessa. Olen myös käyttänyt etnografisen fiktion menetelmää, jonka kautta olen tuonut myös omaa ns. hiljaista tietoa kinkystä mukaan tutkimukseeni.

Väitöskirjani tulee koostumaan neljästä vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista. Artikkeleista ensimmäinen julkaistiin toukokuussa 2017 ja toinen joulukuussa 2019.

Tutkimuksessani tarkastelen kinkyä

…affektiivisena kokemuksena:

 • Kuinka arjessa esiintyvät affektit (esim. yksinäisyyden kokemus) liittyvät kinkyn identiteetin ja yhteisön muodostumiseen?
 • Miksi kinky on merkittävä ja tärkeä asia kokijalleen?

…yhteenkuuluvuuden kokemuksena:

 • Mitkä seikat luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta kinkyiksi itsensä koke­vien yksilöiden välillä?
 • Mikä on kinkytapahtumien merkitys kinky-yhteisön ja -identiteetin rakentamisessa?

…arjen kokemuksena

 • Mikä seikat luovat kokemuksen kinkystä identiteettinä, ja kuinka yksilöt kokevat stigman arkielämässään?
 • Kuinka kinky koetaan osana arkea, mutta myös arjesta irrottavana elementtinä?
 • Mitä voimme kinkyilmiötä yksilöiden kokemusten kautta tutkimalla ymmärtää ihmisten suhteesta seksuaalisuuteensa ja ar­keen laajemminkin?

…materiaalisena kokemuksena

 • Mitä symboli­sia ja affektiivisia merkityksiä kinkyyn liittyvillä välineillä, vaatteilla ja asusteilla on yksilöille?

Tutkimuskysymykset tarkentuvat tutkimuksen edetessä.

Tutkimusaineistona minulla ovat teemakirjoitukset, joita kutsun omaelämäkerrallisiksi teksteiksi, tai kinkyelämäkerroiksi. Keräsin tekstejä 2010 pro graduani varten ja lisäksi väitöskirjaani varten 2017. Lisänä minulla on viiden henkilön haastattelut vuodelta 2009, jotka tein kandidatin tutkielmaani varten kinkybileistä.

///

My research interest is the Finnish kink community from the points of view of affect, belonging and everyday life. At the moment my theoretical background consists of culture analysis, affect theory, and community studies.

My PhD dissertation is going to consist of four peer reviewed articles first of which was published on May 2017 and the second on December 2019.

My dissertation is going to be covering topics such as:

 • How is the feeling of belonging created in the Finnish kink community
 • What kind of affects are present and how they are involved in shaping the kink community and the kink identity
 • The feeling of non-belonging in the kink community
 • Dressing-up in kinky and fetish attire
 • The materiality of kink

The focus of these research topics may still change during my research.

My main data are autobiographical writings, which I collected thourgh an open call in the spring 2017 for anyone who was interested in taking part. I already had similar data (writings) gathered for my master’s thesis in 2010, and a couple of interviews conducted in 2009. My study is ethnographic and qualitative: I am not interested in compiling statistical data, but rather to learn individual experiences and feelings related to identifying as kinky. I will also include my own experience in the community through self-reflection and ethnographic fiction.